קול קורא קצר

קול קורא קצר
קול קורא קצר צרפתית
קול קורא קצר אנגלית
קול קורא קצר ספרדית

קול קורא ארוך ,שו"ת ובירור דעת האגרות משה, ההר צבי והג"ר שלמה זלמן אויערבך זצ"ל בענין קינוח הגוף במגבונים לחים בשבת

קול קורא ארוך
שו"ת
בירור דעת

תזכורת לשבת קודש

תזכורת לשבת קודש
Rappel avant Chabbat
Reminder before Shabbat
Recuerdo antes del sábado